Privacy Policy

Privacy Policy

INTEGRITETSPOLICY (IP)

  1. Inledning och tillämpningsområde

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig. Denna IP reglerar hur AB Gyllsjö Träindustri (Gyllsjö) samlar in och behandlar personuppgifter och uppgifter som vi samlar in från samtliga webbsidor på gyllsjo.se.
IPn är tillämplig på personer som är arbetssökande, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Gyllsjö ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi ber dig att noggrant läsa igenom IPn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

  1. Behandling av personuppgifter

Gyllsjö behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för att administrera vår relation till dig. Det gäller även känsliga personuppgifter.

2.1 Anställda och arbetssökande

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig som anställd består bland annat av kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter. Gyllsjö kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Gyllsjö ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare. Arbetssökandes personuppgifter utgår från de uppgifter som du själv lämnar till oss och behandlas på samma sätt som de anställdas.

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Gyllsjö kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör: (a) uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter i upp till två (2) år (b) anställningsavtal, under hela anställningsperioden och därefter i upp till tio (10) år (c) uppgifter om lön, tidrapporter och div. rapporter, under innevarande år och därefter upp till tio (10) år.

2.2 För dig som är kund eller leverantör till Gyllsjö

Gyllsjö behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att: (a) ni ska kunna ta del av produktutbudet eller tillhandahåller andra tjänster till Gyllsjö (b) administrera vår relation till er som kund eller leverantör (c) Gyllsjö ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot er eller berörd individ, hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden (d) möjliggöra framtida affärsrelationer. Genom att godkänna denna IP så lämnar ni ert samtycke till att Gyllsjö behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter om era anställda eller leverantörer i enlighet med denna IP. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, e-postadress, befattning, telefonnummer mm. som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av affärsrelationer.

Gyllsjö samlar inte personuppgifter för marknadsföringsändamål. Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Gyllsjö sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag. Gyllsjö kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i: (a)kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut under avtalstiden och därefter i upp till sju (7) år.

  1. Skyddet för personuppgifter

Gyllsjö har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Gyllsjö anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och andra föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

  1. Överföring till tredje parter

Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Gyllsjö kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna IP. Gyllsjö kan lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning.
Gyllsjö kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom våra leverantörer av löneadministration, teknisk support, drift av IT-system eller webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Gyllsjös vägnar.

  1. Personuppgiftsansvarig

AB Gyllsjö Träindustri med organisationsnummer 556083-9671 och postadress Box 184, 264 22 Klippan, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kontaktperson avseende personuppgiftshantering är info@gyllsjo.se.

  1. Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål och du har rätt att kontrollera att så sker. Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Gyllsjö på adressen ovan få besked om vilka personuppgifter som Gyllsjö behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling, ett så kallat Registerutdrag. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi raderar, rättar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. För att uppdatera personuppgifter som vi behandlar om dig, kontakta oss på e-postadressen nedan. Vi vill även upplysa dig om din rätt att framföra klagan till Datainspektionen om du anser att någon personuppgiftsbehandling har skett i strid med GDPR.

  1. Ändringar i denna IP

Gyllsjö förbehåller sig rätten att revidera denna IP från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av IPn. Om vi gör några ändringar i IPn kommer vi att publicera dessa ändringar på www.gyllsjo.se. Du rekommenderas därför att läsa denna IP regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

  1. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor gällande denna IP eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-postadress: info@gyllsjo.se.

2019-08-16