Uppförandekod

Uppförandekod

Våra principer i uppförandekoden

Våra principer i uppförandekoden baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för hållbar utveckling och ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet. Några viktiga principer:

Affärsetik och affärsprinciper

 • Vi följer lagar och förordningar
 • Vi accepterar inte korruption
 • Vi följer konkurrensrättsliga lagar

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

 • Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa
 • Vi verkar för likabehandling och mångfald
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering
 • Vi accepterar inte tvångs- eller skuldarbete
 • Vi värnar rätten till föreningsfrihet
 • Vi värnar om skäliga anställningsvillkor
 • Vi visar respekt för varandra i sociala medier
 • Vi ger inga politiska bidrag och våra arbetsplatser är politiskt neutrala
 • Vi skyddar vår information från obehörig insyn och åtkomst

Miljö (se även miljöpolicy)

 • Vi värnar om klimat och miljö och arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan

Råvara

 • Vi ska uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™s (PEFC/05-32-190) och FSC®s (FSC-C089427) krav och intentioner, och så långt som möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.
 • Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk.

Om det finns misstankar om överträdelser av uppförandekoden skall medarbetare i första hand prata med sin närmaste chef och för externa intressenter med Gyllsjös VD. Om detta av olika skäl inte är lämpligt finns möjlighet att rapportera anonymt via Gyllsjös system för visselblåsning.

Björn Olsson Lissner, VD
Mars 2024